Informasjon og vilkår

Standard leievilkår ved leie av maskiner og utstyr. 2022

1. Leieperiode – betaling:
Det skal betales leie for maskinen pr. kalenderdag fra kl. 08.00, utleveringsdag og til og med den dagen maskinen/utstyret tilbakeleveres. Maskin/utstyr tilbakeleveres til samme sted som den ble utlevert. Maskin/utstyr tilbakeleveres senest kl. 20.00 innleveringsdagen.
Betaling gjøres opp mot enten Vipps: 547987. Eller faktura (firma). Nye kunder har 5 dager forfall ved første leie. Deretter 14 dager. Ved for sen betaling kan man bli belastet med forsinkelsesrenter.

2. Transport:
Transport tur/retur av maskiner/utstyr til brukersted besørges av leietaker. KEMAG AS kan ved anledning tilby levering mot 625kr ink. Mva. pr. vei maks 20km.

3. Bruk av maskiner og utstyr:
Maskiner og utstyr skal benyttes av leietaker/ansatt i firma som leier og kan således ikke fremleies. Utleid maskin/utstyr skal på ingen måte brukes til noe annet enn det den er beregnet til. Ved misbruk, ekstra belastning og uvøren bruk kan føre til erstatningsansvar.

Leietaker er ansvarlig for at bruker/operatør har nødvendig alder, kompetanse og tillatelse iht. gjeldende regelverk. Leietaker er også ansvarlig for at leieobjekt kun benyttes innenfor angitte kapasiteter til slike arbeidsoperasjoner og slike arbeidsforhold det er beregnet for, og skal beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Leieobjekt skal ikke uten skriftlig samtykke fra KEMAG AS utsettes for spesielle miljømessige belastninger.

Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende instruksjonsmateriell og forskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punkteringer, utskifting av slitedeler og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må bekoste og kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er beskrevet.

Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk og KEMAG AS varsles slik at feilen kan rettes. KEMAG AS skal omgående varsles ved enhver skade på utleieobjekt.

Leietaker må ikke gjennomføre reparasjoner, foreta endringer eller modifikasjoner på leieobjekt uten skriftlig samtykke fra KEMAG AS.

4. Retur/renhold av maskiner og utstyr:
Etter bruk skal maskiner/utstyr rengjøres slik at den fremstår som da den ble hentet / levert til leietaker. Ved mangelfull rengjøring vil dette bli belastet leietaker, etter medgått tid.
Maskiner/utstyr skal levers tilbake til utleier uten skader. Ved evt. Skade på maskiner (utstyr skal dette meldes til utleier umiddelbart og kostnad for reparasjon belastes leietaker.

5. Utlevering av maskiner/utstyr – Utleiers plikter:
KEMAG AS skal til enhver tid ha utleid maskiner/utstyr, vedlikeholdt, godkjent og uten mangler. Maskin/utstyr skal inspiseres av leietaker før utlevering / henting. Eventuelle feil og mangler som oppdages, skal meldes til utleier snarest mulig etter dette er oppdaget.

6. Ansvar / forsikring:
Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering/hentet av KEMAG AS. Leietaker er i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Leieobjekt som tapes/ikke tilbakeleveres eller skades slik at det ikke kan repareres skal erstattes av leietaker med beløp tilsvarende gjenanskaffelsesverdien.

Maskiner og utstyr er kaskoforsikret under leieperioden. Ved f.eks. tyveri, skade etc. som utløser egenandel blir leietaker belastet for denne. (15 000,-) Ved evt. Tyveri må dette meldes til lokal politistasjon og til utleier.

Leietaker har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder KEMAG AS tap (avsavn) samt ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. KEMAG AS kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (direkte eller indirekte) som evt. oppstår ved bruk av utleid maskiner/utstyr.

7. Tvangsfullbyrdelse
Dersom leien (og/eller eventuelle tillegg) ikke blir betalt, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Likeledes vedtar leietaker i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.